Statut Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz pliki


Uchwalony w dniu
13 września 2014 roku

na VII
KONGRESIE w Dąbrowie Górniczej

/tekst jednolity/

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy:

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79
poz. 855, wraz z późniejszymi zmianami);

2) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 1997 nr 106
poz. 681, wraz z późniejszymi zmianami);

3) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873, wraz z późniejszymi zmianami);

4) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SHDK RP.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz naczelnych jest miasto Dąbrowa Górnicza.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§ 6

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - Okręgi oraz Kluby, które mogą posiadać osobowość prawną, po uzyskaniu zgody Rady Głównej SHDK RP i  zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Jednostki terenowe bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej
Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Rady Głównej SHDK RP.

§ 7

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem honorowych krwiodawców, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.

2. Stowarzyszenie w swoich pracach na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka Stowarzyszenia za
przestrzeganie zasad ideowych i programowych, przepisów Statutu, wykonanie podjętych zadań i poszanowanie ludzkiej godności oraz tolerancji wobec odmiennych poglądów.

3. Stowarzyszenie za cel swojej działalnościu znaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Służby Krwi.

§ 8

1. Stowarzyszenie używa loga, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2. Rada Główna, Rady Okręgów oraz Rady Klubów mają prawo używania nazwy Stowarzyszenia oraz pieczęci o następującej treści:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Główna

Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Okręgowa

Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Klub HDK

3. Poszczególne kluby mają prawo używać: swojej nazwy, sztandaru, odznaki Klubowej. W przypadku własnej nazwy Klub zobowiązany jest do jej używania wraz z dopiskiem – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie przywiązuje duże znaczenie do współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami krwiodawców. Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.

3. Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 14 czerwca, w którym to dniu przypada
Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie samodzielnie lub poprzez współpracę
z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej :

1) dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;

2) organizuje szkolenia aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będą miały na celu szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia gry ekonomicznej;

3) prowadzi szeroką działalność edytorską materiałów popularyzujących Honorowe Krwiodawstwo oraz prowadzi działania przeciwalkoholowe;

4) dąży różnymi sposobami do poprawy jakości aparatów do pobierania krwi oraz do znacznej poprawy kultury obsługi krwiodawców;

5) propaguje na forum publicznym rozwiązania sprawdzone w innych krajach, a dotyczące honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;

6) wskazuje błędne rozwiązania organizacyjne i merytoryczne oraz inne nieprawidłowości w Służbie Zdrowia i dąży do ich usunięcia;

7) dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń;

8) ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich
oddziałami terenowymi;

9) propaguje i rozpowszechnia prasę i wydawnictwa Stowarzyszenia;

10) oddziaływuje na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o honorowym krwiodawstwie;

11) oddziaływuje na młode pokolenie i pozyskuje spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi;

12) podejmuje działania w celu zjednywania Stowarzyszeniu nowych członków;

13) współdziała z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi i kulturalno -oświatowymi na swoim terenie;

14) podejmuje inne prace związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym związane z zapobieganiem i pomocą ofiarom wypadków drogowych i pomocą społeczną.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalności promocyjnej,
informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zdrowego trybu życia oraz promowania
idei krwiodawstwa (PKD 86.90.E, PKD 94.99.Z; PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z; PKD 73.1);

2) działalności wydawniczej dotyczącej problematyki krwiodawstwa (PKD 58.11.Z; PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z);

3) działalności szkoleniowej i informacyjnej mającej na celu upowszechnienie współczesnej wiedzy
o problematyce krwiodawstwa wśród krwiodawców oraz innych osób (PKD.85.59.B, PKD 82.30.Z).

4. Stowarzyszenie oraz Okręgi i Kluby posiadające osobowość prawną mogą prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie określonym uchwałą Rady Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu. 
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków
wspierających;

3) członków
honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjmuje zasady ideowe, programowe i Statutowe Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie do Klubu Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Okręgu lub Rada Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowo Okręgu lub Klubu.

§ 18

1. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonymw realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,
na pisemny wniosek Rady Głównej, Rady Okręgu lub Rady Klubu.

3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania
uwag i propozycji

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

4) nosić odznakę organizacyjną

5) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich

6) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia

7) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby.

§ 20

Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe i programowe Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) honorowo oddawać krew;

2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz w życiu organizacyjnym i społecznym;

3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym;

4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia;

5) uczestniczyć w zebraniach swojego Klubu HDK oraz w innych pracach Stowarzyszenia;

6) oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia;

7) przestrzegać postanowień Statutui dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom większości i wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia;

8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa;

9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 21

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 19, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;

2) pozbawienia członkostwa przez Radę Okręgu lub Radę Klubu z powodu rażącego naruszenia obowiązujących zapisów Statutu Stowarzyszenia;

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

2. Od uchwały Rady w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Od uchwały Walnego Zebrania członkowi przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania się do Kongresu. Odwołanie składa się na piśmie do Rady Głównej.

§ 23

Członek Stowarzyszenia, który z powodu wieku lub stanu zdrowia nie może oddawać krwi pozostaje członkiem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 24

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Kongres Stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków - Delegatów);

2) Rada Główna oraz Rada Prezesów;

3) Główna Komisja Rewizyjna.

4) Rada Prezesów jako ciało doradcze Rady Głównej.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne
Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów.

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Radę Główną Stowarzyszenia.

4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Okręgi i Kluby.

5. Teren Działalności Okręgów określa Rada Główna.

6. Okręgi powołuje Rada Główna na wniosek co najmniej trzech klubów będących w
Stowarzyszeniu.

7. Kluby powołuje Rada Główna lub Rada Okręgowa na wniosek co najmniej 15 osób
deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia.

§ 25

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Głównej lub Komisji
Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

KONGRES STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Kongresie biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi;

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.

3. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Kongresu ogłasza Rada Główna
Stowarzyszenia przynajmniej 90 dni przed terminem Kongresu.

4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Kongres podejmuje uchwały
w drugim terminie większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.

§ 27

Wnioski na Kongres dotyczące spraw nie objętych proponowanym porządkiem obrad mogą składać naczelne organa Stowarzyszenia oraz Delegaci w terminie 30 dni przed wyznaczoną datą obrad Kongresu.

§ 28

1. Kongres Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.

3. Obradami Kongresu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

4. Kongres może powołać protokolantów.

§ 29

1. Nadzwyczajny Kongres zwołuje Rada Główna:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Rad Okręgów lub Klubów, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).

2. Rada Główna jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajny Kongres w ciągu 30 dni, od
dnia podjęcia uchwały bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3, powiadamiając o tym Okręgi lub Kluby w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

3. Nadzwyczajny Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 30

1. Uchwały Kongresu zapadają przy obecności :

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 31

Do kompetencji Kongresu należy:

1) zatwierdzanie lub odrzucenie sprawozdań naczelnych władz Stowarzyszenia – Rady Głównej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;

2) uchwalanie deklaracji ideowej, programu i statutu Stowarzyszenia oraz ich zmian;

3) podejmowanie uchwał w sprawach programowych i organizacyjnych;

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielania absolutorium ustępującej Radzie Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór i odwołanie członków Rady Głównej w tym wybór Prezesa Rady Głównej;

6) wybór i odwołanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez delegatów;

8) określanie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez Kluby i Okręgi na rzecz Rady Głównej;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut Stowarzyszenia;

10) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Rady Głównej;

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.RADA GŁÓWNA

§ 32

1. W okresie między Kongresami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Rada Główna.

2. Uchwały Rady Głównej w przedmiocie organizacyjnym działania Stowarzyszenia podjęte w porozumieniu z Radą Prezesów są wiążące dla Okręgów, Klubów, innych
organów oraz członków.

3. Rada Główna składa się z 5 członków.

1) W skład Rady Głównej wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

2) Rada Główna może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Rady.

3) Ciałem doradczym Rady Głównej jest Rada Prezesów, w skład której wchodzą
wszyscy Prezesi Klubów Stowarzyszenia.

4. Członkiem Rady Głównej i Rady Prezesów może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Głównej i Rady Prezesów nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. W przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie przestępstw, o których mowa w
pkt. 4, Rada Główna w porozumieniu z Radą Prezesów może zawiesić Prezesa i pozostałych funkcyjnych.

§ 33

Rada Główna kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między Kongresami, a w szczególności:

1) zwołuje Kongres Stowarzyszenia powiadamiając pisemnie wszystkie Okręgi i Kluby w terminie 90 dni, z wyjątkiem § 29 ust. 2;

2) realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Kongresu;

3) określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;

4) ustala budżet Stowarzyszenia;

5) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

6) powołuje jednostki terenowe na wniosek zainteresowanych;

7) podejmuje uchwały o wyrażeniu zgody na osobowość prawną jednostek terenowych Stowarzyszenia;

8) koordynuje działania jednostek terenowych;

9) zawiesza uchwały Rad Okręgowych i Rad Klubów w razie ich niezgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu;

10) na wniosek Rady Klubu nadaje odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej”, „Za Zasługi dla SHDK RP” i inne odznaczenia;

11) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;

12) udziela szczegółowych pełnomocnictw członkom Rady Prezesów;

13) podejmuje decyzje o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej
i określa w drodze uchwały jej zakres;

14) przygotowuje oraz składa Kongresowi
sprawozdania ze swojej działalności.

§ 34

Posiedzenia Rady Głównej i Rady Prezesów zwołuje Rada Główna z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Rady Prezesów lub Głównej Komisji Rewizyjnej, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 35

1. W okresie między posiedzeniami Rady Głównej i Rady Prezesów, Rada Główna kieruje
pracami Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną.

2. Rada Główna składa informacje o swojej działalności na każdym kolejnym posiedzeniu Rady Głównej i Rady Prezesów.

3. Rada Główna może zasięgać opinii komisji problemowych, dla których tryb i szczegółowe zasady działania określa regulamin uchwalony przez Radę Główną i Radę Prezesów.


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 37

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Kongres,
którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 38

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;

3) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Głównej, celem omówienia uwag wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

4) składanie Kongresowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Głównej;

5) zawieranie umów z członkami Rady Głównej.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących  kontrolowanych spraw.

§ 39

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w
posiedzeniach Rady Głównej i Rady Prezesów.

3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej
od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:

1) nie mogą być członkami Rady Głównej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA

OKRĘGI

§ 40

1. Władzami Okręgu są:

1) Walne Zebranie Członków Okręgu;

2) Rada Okręgowa;

3) Komisja Rewizyjna Okręgu.

2. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 41

1. Walne Zebranie Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu.

2. Postanowienia § 28, 29 i 30 stosuje się odpowiednio.

§ 42

Do Walnego Zebrania Członków Okręgu
należy :

1) uchwalanie programu działania Okręgu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Okręgu oraz udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom;

3) wybór i odwołanie członków Rady Okręgu, w tym jej Prezesa

4) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Okręgu.

RADA OKRĘGU

§ 43

1. Rada Okręgu kieruje działalnością Okręgu na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

§ 44

1. Rada Okręgu składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
Okręgu.

2. W skład Rady wchodzą automatycznie prezesi klubów.

3. Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Rady Okręgu zwołuje Prezes Rady Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Rady Okręgu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku. w razie nieobecności Prezesa posiedzenie zwołuje Wiceprezes.

5. Rada Okręgu wybiera przedstawiciela ze swego grona na Kongres Stowarzyszenia

6. Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Okręgu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7.Postanowienia paragrafu 32 ust. 5 stosują się odpowiednio.

§ 45

Do zakresu działania Rady Okręgu należy:

1) wykonywanie uchwał Kongresu, Rady Głównej oraz Walnego Zebrania Członków Okręgu;

2) określanie szczegółowych kierunków działania Okręgu;

3) przygotowanie budżetu Okręgu i przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego;

4) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz;

5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu;

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszania zasad określonych w Statucie;

7) w przypadku Okręgów posiadających osobowość prawną – podejmowanie decyzji o podjęciu przez Okręg działalności gospodarczej w zakresie określonym w uchwale oraz
organizowanie tej działalności;

8) w przypadku okręgów nieposiadających osobowości prawnej – organizowanie działalności gospodarczej, nadzór i kontrola nad tą działalnością oraz współpraca z Radą Główną w powyższym zakresie;

9) współdziałanie z pokrewnymi Okręgu działającymi na terenie działań Okręgu;

10) zarządzanie majątkiem Okręgu w ramach posiadanych pełnomocnictw;

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Okręgu;

§ 46

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Okręgowych określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Radę Główną w porozumieniu z Radą Prezesów.

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

§ 47

Komisja Rewizyjna Okręgu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Okręgu.

§ 48

1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgu.

3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej
od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru , przy czym członkowie organu nadzoru:

1) nie mogą być członkami Rady Okręgu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowej;

§ 49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:

1) kontrola działalności Rady Okręgu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych;

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

3) przedstawianie Radzie Okręgu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;

4) zgłaszanie Radzie Głównej umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Okręgu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu
Członków Okręgu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Okręgu;

6) zawieranie umów z członkami Rady Okręgu.

§ 50

1. Komisja Rewizyjna Okręgu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady
Okręgu co najmniej jeden raz w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Okręgu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

§ 51

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Okręgów określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.KLUBY

§ 52

Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia są Kluby obejmujące zasięgiem swej działalności obszar miasta, gminy i dzielnicy, bądź regionu Rzeczypospolitej Polskiej określonego przez Radę Główną.

§ 53

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu;

2) Rada Klubu;

3) Komisja Rewizyjna Klubu.

2. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 54

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.

§ 55

Do zadań Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) wybór i odwołanie członków Rady Klubu, w tym Prezesa ;

3) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Klubu;

4) wybór delegatów na Kongres lub Walne Zebranie Klubu w liczbie ustalonej odrębnym regulaminem władz nadrzędnych;


5) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.


RADA KLUBU

§ 56

1. Rada Klubu kieruje działalnością Klubu na terenie swojego działania, zgodnie
z uchwałami władz nadrzędnych.

2. Rada Klubu składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
Klubu.

3. Członkiem Rady może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady Klubu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 57

Do zakresu działania Rady Klubu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz uchwał, regulaminów i wytycznych władz nadrzędnych Stowarzyszenia;

3) uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;

6) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości posiadanych środków przez upoważnione dwie osoby stosowną uchwalą Rady Klubu;

7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w Statucie;

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Klubu;

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 58

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Klubów określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Kongres.


KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

§ 59

Komisja Rewizyjna Klubu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Klubu.

§ 60

1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona:
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej
od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:

1) nie mogą być członkami Rady Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowej.

§ 61

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

1) kontrola działalności Rady Klubu pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną i Komisją Rewizyjną Okręgu;

3) przedstawianie Radzie Klubu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;

4) zgłaszanie Radzie Okręgu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Klubu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Klubu.

6) zawieranie umów z członkami Rady Klubu.

§ 62

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Klubów określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.


ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 63

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie;

2) kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za oddaną krew;

3) dotacje;

4) darowizny, zapisy i spadki;

5) wpływy z działalności statutowej, w tym działalności odpłatnej i gospodarczej;

6) dochody z ofiarności publicznej;

7) środki pieniężne pochodzące wpłat z 1 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na referencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.§ 64

1. Dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Rady Głównej.

2. Postanowienia § 64 ust. 1, mają zastosowanie do Rady Okręgu oraz Rady Klubu

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 65

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Kongres wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Kongresu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Kongresu. Do zawiadomienia określonego w § 26 ust.4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Kongres określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U.Nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66

Rada Główna Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na prowadzenie przez Okręg bądź Klub działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Rady Głównej mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

§ 67

Statut Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów (Kongres).Przewodniczący Kongresu

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Kongresu

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
NOWY STATUT STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKEM DO STATUTUT SHDK RP
ZOSTAŁ ZATWIERDZONY I PRZYJĘTY DO STOSOWANIA UCHWAŁĄ
nr SHDKRP/VIIK/04/09/2014 z dnia 13.09.2014 r.
na VII KONGRESIE SHDK RP w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wojciech Krełowski - Przewodniczący Kongresu
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Kamila Grygiel - Sekretarz Kongresu
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej